Καλώς Ήλθατε στη σελίδα του ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-Σ.Ε.Σ.Ε"

Το ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ λειτουργεί με την συνεργασία τριών τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών:

Το ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ απευθύνεται σε Πανεπιστημιακούς απόφοιτους με σχετικό επιστημονικό υπόβαθρο και σε εργαζόμενους μηχανικούς που επιζητούν ειδίκευση σε θέματα θεωρίας, υλοποιήσεων, και εφαρμογών των συστημάτων επεξεργασίας σημάτων και εικόνων καθώς και των συστημάτων επικοινωνιών, ώστε να μπορούν αυτοί να συμβάλλουν στην πρόοδο της βιομηχανίας και στην εξέλιξη της έρευνας και ανάπτυξης στο εν λόγω αντικείμενο, σε διεθνές επίπεδο. Τα Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων συνδέονται στενά με τις Επικοινωνίες και συναποτελούν έναν από τους πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας, με εφαρμογές που καλύπτουν και επηρεάζουν ολόκληρο το φάσμα της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας αλλά και της καθημερινής ζωής των πολιτών.

Το ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε «Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών». Το ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ έχει διάρκεια τριών εξαμήνων. Κατά τα δύο πρώτα διδακτικά εξάμηνα οι υποψήφιοι κυρίως παρακολουθούν τα προσφερόμενα μαθήματα. Το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της "Διπλωματικής Εργασίας".

INTER-DEPARTMENTAL GRADUATE PROGRAM

"SIGNAL PROCESSING AND COMMUNICATION SYSTEMS-SPCOMS"

Signal Processing and Communications are closely interconnected areas and they constitute the basis of modern information engineering. The SPCOMS Master’s program provides recent graduates and working professionals with a broad training in signal processing and communications, covering not only the theoretical but also the implementation aspects of the subject.

It is intended for a) recent graduates who wish to develop specialized knowledge and skills to pursue a career to the SP & COM industry, b) those who seek advanced study opportunities on the subject in order to get prepared for research work in an academic or industrial environment, c) engineers or other working professionals wishing to further develop their skills, update their knowledge, and work on state-of-the-art research problems in signal processing and communications.

The program runs for three semesters. The first two of them include coursework, while the third semester is devoted to a Master’s thesis.

Applicants are expected to have a good introductory background in disciplines as mathematics, signals and systems, probability and statistics, communications and digital signal processing. Applicants with different (but relevant) undergraduate background (e.g. Mathematics, Physics) are also welcome to apply but they will be considered on a case-by-case basis and they will be asked to attend pre-requisite courses.