Γενικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Συμμετέχοντα Τμήματα

Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε «Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών» έχει σκοπό την ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα θεωρίας, υλοποιήσεων και εφαρμογών των συστημάτων επεξεργασίας σημάτων και επικοινωνιών, ώστε να μπορούν αυτοί να συμβάλλουν στην πρόοδο της βιομηχανίας και στην ανάπτυξη της έρευνας και ανάπτυξης στο συγκεκριμένο αντικείμενο, σε διεθνές επίπεδο.

Ο τομέας των Συστημάτων Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών (ΣΕΣΕ) είναι από τους πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας, με εφαρμογές που καλύπτουν και επηρεάζουν ολόκληρο το φάσμα της καθημερινής μας ζωής και την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της ίδιας της τεχνολογίας.

Στόχοι του είναι επίσης:

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε «Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών»

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε 25 ετησίως.

Κατηγορίες Διπλωματούχων/Πτυχιούχων

Γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισης στην διαδικασία επιλογής, απόφοιτοι των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Φυσικής, και Πληροφορικής των ΑΕΙ της ημεδαπής, πτυχιούχοι άλλων αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ. Την διαδικασία επιλογής επιβλέπει και χειρίζεται η Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ, η οποία καθορίζεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδαστών θα ληφθούν υπ' όψη η γενική βαθμολογία, η επίδοση στα συναφή προς το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία, η γνώση της Αγγλικής, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία και οι συστατικές επιστολές. Οι καταρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις γνωστικού υποβάθρου, για τη συμπλήρωση του οποίου μπορεί να απαιτηθεί η παρακολούθηση μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος (μέγιστης διάρκειας ενός έτους) από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

Χρονική Διάρκεια

Το ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ διαρκεί τρια ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων διδακτικών εξαμήνων οι υποψήφιοι παρακολουθούν τα προσφερόμενα μαθήματα. Το υπόλοιπο διάστημα αφιερώνεται στην εκπόνηση ερευνητικής "Μεταπτυχιακής Εργασίας".

Διοικητική Υποστήριξη

Τη διοικητική/γραμματειακή υποστήριξη του ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ την έχει αναλάβει το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (συνεπικουρούμενο και από τα άλλα συμμετέχοντα τμήματα όπου και όταν χρειάζεται).

Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με το ΔΠΜΣ ΣΕΣΕ μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Πατρών, Τηλ.: 2610-996940, e-mail:secretary@ceid.upatras.gr