Γενικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Συμμετέχοντα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών

Αντικείμενο - Σκοπός

Ο τομέας των Συστημάτων Επεξεργασίας Σήματος/Πληροφορίας και της Μηχανικής Μάθησης και Νοημοσύνης είναι από τους πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας. Ο εν λόγω τομέας έχει κεντρικό ρόλο στην επεξεργασία, ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων, με εφαρμογές που καλύπτουν και επηρεάζουν ολόκληρο το φάσμα της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας αλλά και της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Η ύπαρξη ενός συνεχώς αυξανόμενου αριθμού από διασυνδεδεμένες συσκευές, μιας τεράστιας ποικιλίας μορφών της πληροφορίας (σήματα, δεδομένα κλπ), καθώς επίσης και αναρίθμητων αλληλεπιδράσεων μεταξύ ανθρώπων και συσκευών, καθιστά επιτακτική την ανάγκη βαθιάς κατανόησής του συγκεκριμένου τομέα.

Το ΔΠΜΣ "Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη" (ΔΠΜΣ-ΣΜΗΝ) θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνικών και συστημάτων για την κάλυψη των ιδιαιτέρων αναγκών της βιομηχανίας σε θέματα επεξεργασίας σήματος/πληροφορίας και μηχανικής μάθησης/νοημοσύνης. Το ΔΠΜΣ «Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη» θα λειτουργεί ως πυρήνας εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας, του οποίου το κύρος και η χρησιμότητα θα επεκτείνεται πέραν των ορίων του Πανεπιστημίου Πατρών και της Ελλάδας γενικότερα, αποτελώντας πόλο έλξης τόσο Ελλήνων όσο και αλλοδαπών πτυχιούχων/διπλωματούχων.

Το ΔΠΜΣ-ΣΜΗΝ έχει σκοπό την εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα θεωρίας, υλοποιήσεων, και εφαρμογών των συστημάτων επεξεργασίας σήματος/πληροφορίας και της μηχανικής μάθησης/νοημοσύνης, ώστε να μπορούν αυτοί να συμβάλουν στην πρόοδο της βιομηχανίας και την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης στο συγκεκριμένο αντικείμενο, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στόχοι του ΔΠΜΣ-ΣΜΗΝ είναι:

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ-ΣΜΗΝ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε "Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη".

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε 25 ετησίως.

Κατηγορίες Διπλωματούχων/Πτυχιούχων

Στο ΔΠΜΣ-ΣΜΗΝ γίνονται δεκτοί Διπλωματούχοι Μηχανικοί Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Διπλωματούχοι Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και άλλων συναφών προς αυτά, Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και συναφών αντικειμένων, καθώς και Διπλωματούχοι Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών. Οι απόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων μπορούν να προέρχονται από Πανεπιστήμια της ημεδαπής και ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής καθώς και από συναφή Τμήματα ΤΕΙ, όπως Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών ή άλλα συναφή.

Χρονική Διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε ένα και μισό χρόνο, ενώ η μέγιστη επιτρεπτή σε τρία χρόνια από το χρόνο της αρχικής εγγραφής στο ΔΠΜΣ-ΣΜΗΝ.

Διοικητική Υποστήριξη

Τη διοικητική/γραμματειακή υποστήριξη του ΔΠΜΣ-ΣMHN την έχει αναλάβει το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (συνεπικουρούμενο και από τα άλλα συμμετέχοντα τμήματα όπου και όταν χρειάζεται).

Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με το ΔΠΜΣ-ΣΜΗΝ μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Πατρών, Τηλ.: 2610996939-41, e-mail:secretary@ceid.upatras.gr