Επιρροή Πόλων-Μηδενικών στην απόκριση συχνότητας

  • Προσπαθήστε να τοποθετήσετε αρχικά έναν πόλο και στη συνέχεια ένα μηδενικό στη συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος. Στη συνέχεια μετακινήστε το μηδενικό και τοποθετήστε το ακριβώς στο ίδιο σημείο με τον πόλο. Τι παρατηρείτε;

  • Τοποθετήστε ένα μηδενικό στο σύστημα. Μετακινήστε το μηδενικό αυτό κατά μήκος του μοναδιαίου κύκλου από το σημείο (0+1j) έως το σημείο (0-1j) στο δεξιό ημιεπίπεδο. Τι παρατηρείτε καθώς μετακινείτε το μηδενικό για την απόκριση συχνοτήτων του συστήματος; Ποια είναι η σχέση της απόκρισης συχνοτήτων με τις τιμές της συνάρτησης μεταφοράς κατά μήκος του μοναδιαίου κύκλου;

  • Επαναλάβετε το προηγούμενο ερώτημα αυτή τη φορά όμως μετακινώντας έναν πόλο αντί για ένα μηδενικό. Ποια επιρροή έχουν τα μηδενικά και ποια οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς;

  • Τοποθετήστε πόλους και μηδενικά στο μιγαδικό επίπεδο έτσι ώστε αυτά είτε να είναι πραγματικοί αριθμοί είτε στην περίπτωση όπου είναι μιγαδικοί να συνοδεύονται και από τους συζυγείς πόλους – μηδενικά. Τι παρατηρείτε στην απόκριση συχνοτήτων; Όταν ένα σύστημα έχει όλους τους πόλους και τα μηδενικά του σε αυτή τη μορφή τι γνωρίζετε για τους συντελεστές αριθμητή και παρονομαστή στη συνάρτηση μεταφοράς του;